SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek
ALV
Tablo formatında Raporlama ve veri girişi için bize olanak sağlayan mükemmel bir ABAP aracıdır. Bir ABAP danışmanının en çok kullandığı fonksiyonların başında gelir. Aslında Object Oriented olarak tasarlanmıştır. Ancak OOP olmayan programlarda kullanılabilmesi için farklı fonksiyonlar içerisinde yer almaktadır. Aşağıda TOP_OF_PAGE, Satır Seçme, USER_COMMAND, CHECK_CHANGED_DATA, REFRESH, SET_PF_STATUS, Veri Girişi olaylarının hepsini içeren kısa bir örnek program görülmektedir.
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report : ZMM_MATNR
*& BY   : Yavuz KOMUT
*& DATE  : 03.04.2006
*& VERSION : 1.9
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT zmm_matnr.

TABLES: mara.

TYPE-POOLS : slis.

* CONSTANTS
CONSTANTS: gc_title LIKE sy-title VALUE 'Malzeme Listesi',
      gc_x VALUE 'X'.

* DATA DECLERATIONS
DATA : BEGIN OF gt_alv OCCURS 10,
     zmark(1),
     matnr LIKE mara-matnr,
     ernam LIKE mara-ernam,
     matkl LIKE mara-matkl,
     brgew LIKE mara-brgew,
     ntgew LIKE mara-ntgew,
     gewei LIKE mara-gewei,
    END OF gt_alv.

DATA : gv_repid LIKE sy-repid VALUE 'ZMM_MATNR' .

* ALV DATA DECLERATION
DATA : gt_fcat TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
    gt_hdr TYPE slis_t_listheader  WITH HEADER LINE,
    gt_sort TYPE slis_t_sortinfo_alv WITH HEADER LINE,
    gs_layout TYPE slis_layout_alv.

*----------------------------------------------------------------------*
*  S E L E C T I O N  S C R E E N                  *
*----------------------------------------------------------------------*
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bl1 WITH FRAME TITLE text-000.
SELECT-OPTIONS : s_matnr FOR mara-matnr MEMORY ID mat OBLIGATORY.
PARAMETERS : p_matkl LIKE mara-matkl MEMORY ID mkl OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bl1.

START-OF-SELECTION.
 PERFORM read_data.

END-OF-SELECTION.
 PERFORM display.

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form display
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM display .
 PERFORM fill_fcat.
 PERFORM display_itab.
ENDFORM.          " display
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form fill_fcat
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM fill_fcat .
 CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
  EXPORTING
   i_program_name     = gv_repid
   i_internal_tabname   = 'GT_ALV'
   i_inclname       = gv_repid
  CHANGING
   ct_fieldcat      = gt_fcat[]
  EXCEPTIONS
   inconsistent_interface = 1
   program_error     = 2
   OTHERS         = 3.

 gs_layout-zebra = gc_x.
 gs_layout-box_tabname = 'GT_ALV'.
 gs_layout-box_fieldname = 'ZMARK'.
 gs_layout-colwidth_optimize = gc_x.
* gs_layout-window_titlebar = gc_title.

 LOOP AT gt_fcat.
  CASE gt_fcat-fieldname.
   WHEN 'ZMARK'.
    gt_fcat-no_out = gc_x.
   WHEN 'MATNR'.
    gt_fcat-key = gc_x.
    PERFORM alv_rename_title USING text-021.
   WHEN 'ERNAM'.
    gt_fcat-no_out = gc_x.
   WHEN 'MATKL'.
    PERFORM alv_rename_title USING text-022.
   WHEN 'BRGEW'.
    PERFORM alv_rename_title USING text-023.
    gt_fcat-edit   = gc_x.
   WHEN 'NTGEW'.
    PERFORM alv_rename_title USING text-024.
    gt_fcat-do_sum  = gc_x.
    gt_fcat-no_zero  = gc_x.
   WHEN 'GEWEI'.
    PERFORM alv_rename_title USING text-025.
  ENDCASE.
  MODIFY gt_fcat.
 ENDLOOP.
ENDFORM.          " fill_fcat

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form top_of_page
*&---------------------------------------------------------------------*
*    text
*----------------------------------------------------------------------*
FORM top_of_page.

 REFRESH gt_hdr.
 MOVE : 'H' TO gt_hdr-typ,
    text-011 TO gt_hdr-info.
 APPEND gt_hdr. CLEAR gt_hdr.

 PERFORM add_top USING text-012 s_matnr-low s_matnr-high.
 PERFORM add_top USING text-013 p_matkl p_matkl.

 CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
  EXPORTING
   it_list_commentary    = gt_hdr[].

ENDFORM.          "top_of_page

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form add_top
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM add_top USING i_fname i_low i_high.

 MOVE : 'S' TO gt_hdr-typ,
     i_fname TO gt_hdr-key.

 IF i_low EQ i_high OR i_high IS INITIAL.
  WRITE : i_low TO gt_hdr-info.
 ELSE.
  WRITE : i_low TO gt_hdr-info(12),
      ' - ' TO gt_hdr-info+12(3),
      i_high TO gt_hdr-info+15(10).
 ENDIF.

 APPEND gt_hdr. CLEAR gt_hdr.

ENDFORM.          "set_pf_status

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form display_itab
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM display_itab .
 CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
  EXPORTING
   i_callback_program    = gv_repid
   i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS'
   i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
   i_callback_top_of_page  = 'TOP_OF_PAGE'
   i_save          = 'A'
   is_layout        = gs_layout
   it_fieldcat       = gt_fcat[]
   it_sort         = gt_sort[]
  TABLES
   t_outtab         = gt_alv
  EXCEPTIONS
   program_error      = 1
   OTHERS          = 2.

 IF sy-subrc <> 0.
  MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
      WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
 ENDIF.

ENDFORM.          " display_itab

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form set_pf_status
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM set_pf_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
 SET TITLEBAR 'ZMMTITL'.
 SET PF-STATUS 'ZMMSTAT'.
ENDFORM.          "set_pf_status

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form user_command
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM user_command USING i_ucomm LIKE sy-ucomm
             i_selfl TYPE slis_selfield.

 DATA: lo_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.

 IF lo_grid IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
   IMPORTING
    e_grid = lo_grid.
 ENDIF.
 IF NOT lo_grid IS INITIAL.
  CALL METHOD lo_grid->check_changed_data.
 ENDIF.

 CASE i_ucomm.
  WHEN 'UPDT'.
   i_selfl-refresh = gc_x.
  WHEN '&IC1'.
   READ TABLE gt_alv INDEX i_selfl-tabindex.
   SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD gt_alv-matnr.
   CALL TRANSACTION 'MM03' AND SKIP FIRST SCREEN.
 ENDCASE.
ENDFORM.          "user_command

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form alv_rename_title
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM alv_rename_title USING  p_text.

 gt_fcat-seltext_l  = p_text.
 gt_fcat-seltext_m  = p_text.
 gt_fcat-seltext_s  = p_text.
 gt_fcat-reptext_ddic = p_text.

ENDFORM.          " alv_rename_title

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form read_data
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM read_data .

 SELECT * FROM mara
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_alv
  WHERE matnr IN s_matnr
   AND matkl EQ p_matkl.

ENDFORM.          " read_data
ABAP Destek
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com