SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek

POPUP_TO_CONFIRM
SAP İşlem Kodlarını Tutar.

    CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
     EXPORTING
      text_question     = 'Seçilen kayıtlar silinecek'
      text_button_1     = 'Evet'
      icon_button_1     = 'ICON_OKAY '
      text_button_2     = 'Hayır'
      icon_button_2     = 'ICON_CANCEL'
      display_cancel_button = ' '
      popup_type      = 'ICON_MESSAGE_QUESTION'
*     IMPORTING
*      answer        = lv_mind
     EXCEPTIONS
      text_not_found    = 1
      OTHERS        = 2.

FIRST / LAST_DAY_IN_PERIOD_GET
Belli bir tarih aralığının ilk veya son gününü döner.

   CALL FUNCTION 'FIRST_DAY_IN_PERIOD_GET'
      EXPORTING
        i_gjahr    = p_gjahr
        i_periv    = p_periv
        i_poper    = p_poper
      IMPORTING
        e_date     = s_islemt-low
      EXCEPTIONS
        input_false  = 1
        t009_notfound = 2
        t009b_notfound = 3
        OTHERS     = 4.

   CALL FUNCTION 'LAST_DAY_IN_PERIOD_GET'
      EXPORTING
        i_gjahr    = p_gjahr
        i_periv    = p_periv
        i_poper    = p_poper
      IMPORTING
        e_date     = s_islemt-high
      EXCEPTIONS
        input_false  = 1
        t009_notfound = 2
        t009b_notfound = 3
        OTHERS     = 4.

NUMBER GET NEXT
Belli bir aralıktaki sıradaki sayıyı almaya yarar.

Örnek Program:

CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
 EXPORTING
  nr_range_nr          = '01'
  object            = 'ZYAV_DENE'
*  QUANTITY           = '1'
*  SUBOBJECT           = ' '
*  TOYEAR            = '0000'
*  IGNORE_BUFFER         = ' '
 IMPORTING
  NUMBER            = FIRMANO
*  QUANTITY           =
*  RETURNCODE          =
 EXCEPTIONS
  INTERVAL_NOT_FOUND      = 1
  NUMBER_RANGE_NOT_INTERN    = 2
  OBJECT_NOT_FOUND       = 3
  QUANTITY_IS_0         = 4
  QUANTITY_IS_NOT_1       = 5
  INTERVAL_OVERFLOW       = 6
  BUFFER_OVERFLOW        = 7
  OTHERS            = 8
     .

TH POPUP
Online kullanıcıya mesaj atmak için kullanılır.

Örnek Program:

CALL FUNCTION 'TH_POPUP'
 EXPORTING
  client        = '100'
  user         = 'YKOMUT'
  message       = 'Selam Ben Yavuz'
*  MESSAGE_LEN     = 0
*  CUT_BLANKS      = ' '
* EXCEPTIONS
*  USER_NOT_FOUND    = 1
*  OTHERS        = 2
     .

CONVERT TO LOCAL / FOREIGN CURRENCY
Para birimi değişimlerinde kullanılırlar.

Örnek Program:

FORM convert_currency USING  p_tarih
                p_netwr_from
                p_waers_from
                p_waers_to
                p_kurst
                p_lcl_waers "TRY
            CHANGING p_netwr_to.
 IF p_waers_from NE p_waers_to.
  IF p_waers_from NE p_lcl_waers.
   CALL FUNCTION 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY'
    EXPORTING
     date       = p_tarih
     foreign_amount  = p_netwr_from
     foreign_currency = p_waers_from
     local_currency  = p_lcl_waers
     type_of_rate   = p_kurst
    IMPORTING
     local_amount   = p_netwr_to
    EXCEPTIONS
     no_rate_found  = 1
     overflow     = 2
     no_factors_found = 3
     no_spread_found = 4
     derived_2_times = 5
     OTHERS      = 6.
  ENDIF.
  IF p_waers_to NE p_lcl_waers.
   IF p_netwr_to EQ 0.
    p_netwr_to = p_netwr_from.
   ENDIF.
   CALL FUNCTION 'CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY'
    EXPORTING
     date       = p_tarih
     foreign_currency = p_waers_to
     local_amount   = p_netwr_to
     local_currency  = p_lcl_waers
     type_of_rate   = p_kurst
    IMPORTING
     foreign_amount  = p_netwr_to
    EXCEPTIONS
     no_rate_found  = 1
     overflow     = 2
     no_factors_found = 3
     no_spread_found = 4
     derived_2_times = 5
     OTHERS      = 6.
  ENDIF.
 ELSE.
  p_netwr_to = p_netwr_from.
 ENDIF.
ENDFORM.          " convert_currency

MD CONVERT MATERIAL UNIT
Bir malzemenin miktarının başka bir ölçü birimine çevrilmesinde kullanılır.

Örnek Program:

     CALL FUNCTION 'MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT'
      EXPORTING
       i_matnr       = gv_matnr
       i_in_me       = mlgn-lhme1
       i_out_me       = gv_meins
       i_menge       = mlgn-lhmg1
      IMPORTING
       e_menge       = mlgn-lhmg1
      EXCEPTIONS
       error_in_application = 1
       error        = 2
       OTHERS        = 3.

MESSAGES SHOW
Kullanıcıdan onay almak için kullanılır.

Örnek Program:

DATA : lt_messtab LIKE bdcmsgcoll OCCURS 100 WITH HEADER LINE.

CLEAR: lt_messtab[], lt_messtab.

lt_messtab-msgid = 'YZAPM_PR'.
lt_messtab-msgtyp = 'S'.
lt_messtab-msgnr = '061'.
lt_messtab-msgv1 = operation_table-vornr. "operation_table-sakto.
lt_messtab-msgv2 = lt_zz-sakto.
lt_messtab-msgv3 = ''.
lt_messtab-msgv4 = ''.
APPEND lt_messtab.

IF lt_messtab[] IS NOT INITIAL.
 CALL FUNCTION 'MESSAGES_INITIALIZE'.
 LOOP AT lt_messtab.
  CALL FUNCTION 'MESSAGE_STORE'
   EXPORTING
    arbgb = lt_messtab-msgid
    msgty = lt_messtab-msgtyp
    msgv1 = lt_messtab-msgv1
    msgv2 = lt_messtab-msgv2
    msgv3 = lt_messtab-msgv3
    msgv4 = lt_messtab-msgv4
    txtnr = lt_messtab-msgnr.
 ENDLOOP.
 CALL FUNCTION 'MESSAGES_SHOW'.
 CLEAR : lt_messtab, lt_messtab[].
ENDIF.

PROGRESS INDICATOR
Programın belli bir bölümünün çalışması esnasında programın donmadığını göstermek için status bar da programın çalışmaya devam ettiğini gösterir.

Örnek Program:

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form PROGRESS_INDICATOR
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM progress_indicator USING p_text.

** Monitors Progress of Report of Run in Foreground
 IF sy-batch NE 'X'.
  CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
   EXPORTING
    text = p_text.
 ENDIF.

ENDFORM.                " PROGRESS_INDICATOR

READ TEXT
Text objesi tablolardan okunabilir bir yapı değildir. SAP deki belgelerin başlık veya kalemleri için oluşturulmuş yazıları okumak için kullanılır.

READ TEXT fonksiyonunun parametrelerini bulmak için en iyi yöntem, SE37 den READ TEXT fonksiyonuna girip ilk satırına break koyup, yazıyı görüntüleyeceğiniz işlem kodunu(VA03, VF03, ... ) çalıştırıp yazılan yazıyı görüntülemeye çalışmaktır. Bu sırada debugger dan parametreleri görüntüleyebilirsiniz.

Örnek Program:

   CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
    EXPORTING
     id           = 'NUMU'
     language        = sy-langu
     name          = lv_name
     object         = 'ZPP01'
    TABLES
     lines          = lt_flines
    EXCEPTIONS
     id           = 1
     language        = 2
     name          = 3
     not_found        = 4
     object         = 5
     reference_check     = 6
     wrong_access_to_archive = 7
     OTHERS         = 8.
ABAP Destek
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com