SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek
SmartForms

SAP den çıktı almak için kullanılan yeni sisteme verilen isimdir. SAPScript i çağıran bir fonksiyon oluşturur. SAP içerisinden bunun çağırılması gerekir. İşlem Kodları:

SMARTOFORMS - Form ve Stil oluşturmak için kullanılır.
SE78 - Resim Yüklemek İçin Kullanılır.

Çağırma Kodları:

*---------------------------------------------------------------------*
*    FORM PROCESSING                        *
*---------------------------------------------------------------------*
FORM processing USING proc_screen
        CHANGING cf_retcode.

 DATA: ls_print_data_to_read TYPE lbbil_print_data_to_read.
 DATA: ls_bil_invoice TYPE lbbil_invoice.
 DATA: lf_fm_name      TYPE rs38l_fnam.
 DATA: ls_control_param   TYPE ssfctrlop.
 DATA: ls_composer_param   TYPE ssfcompop.
 DATA: ls_recipient     TYPE swotobjid.
 DATA: ls_sender       TYPE swotobjid.
 DATA: lf_formname      TYPE tdsfname.
 DATA: ls_addr_key      LIKE addr_key.
 DATA: ls_dlv-land      LIKE vbrk-land1.
 DATA: ls_job_info      TYPE ssfcrescl.

* TNAPR Tablosundan Smartform
 lf_formname = tnapr-sform.

* Yazdırma Parametrelerini Oku
 PERFORM set_print_data_to_read USING  lf_formname
                 CHANGING ls_print_data_to_read
                 cf_retcode.

 IF cf_retcode = 0.
* Yazdırılacak Verileri Oku
  PERFORM get_data USING  ls_print_data_to_read
           CHANGING ls_addr_key
               ls_dlv-land
               ls_bil_invoice
               cf_retcode.
 ENDIF.

 IF cf_retcode = 0.
  PERFORM set_print_param USING  ls_addr_key
                   ls_dlv-land
              CHANGING ls_control_param
                   ls_composer_param
                   ls_recipient
                   ls_sender
                   cf_retcode.
 ENDIF.

 IF cf_retcode = 0.
* SmartForm Fonksiyonunun ismini al
  CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
     EXPORTING formname      = lf_formname
*         variant      = ' '
*         direct_call    = ' '
     IMPORTING fm_name      = lf_fm_name
     EXCEPTIONS no_form      = 1
          no_function_module = 2
          OTHERS       = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
*  hata ayıklama
   cf_retcode = sy-subrc.
   PERFORM protocol_update.
  ENDIF.
 ENDIF.

 IF cf_retcode = 0.
  PERFORM check_repeat.
  IF ls_composer_param-tdcopies EQ 0.
   nast_anzal = 1.
  ELSE.
   nast_anzal = ls_composer_param-tdcopies.
  ENDIF.
  ls_composer_param-tdcopies = 1.
  DO nast_anzal TIMES.
* Tekrarlamaya Karşın
   IF sy-index > 1 AND nast-tdarmod = 3.
    nast_tdarmod = nast-tdarmod.
    nast-tdarmod = 1.
    ls_composer_param-tdarmod = 1.
   ENDIF.
   IF sy-index NE 1 AND repeat IS INITIAL.
    repeat = 'X'.
   ENDIF.
* smartForm Fonksiyonunu çağır
   CALL FUNCTION lf_fm_name
      EXPORTING
           archive_index    = toa_dara
           archive_parameters  = arc_params
           control_parameters  = ls_control_param
*         mail_appl_obj    =
           mail_recipient    = ls_recipient
           mail_sender     = ls_sender
           output_options    = ls_composer_param
           user_settings    = space
           is_bil_invoice    = ls_bil_invoice
           is_nast       = nast
           is_repeat      = repeat
      importing job_output_info   = ls_job_info
*           document_output_info =
*           job_output_options  =
      EXCEPTIONS formatting_error   = 1
           internal_error    = 2
           send_error      = 3
           user_canceled    = 4
           OTHERS        = 5.
   IF sy-subrc <> 0.
*  hataya karşın
    cf_retcode = sy-subrc.
    PERFORM protocol_update.
* SmartForm Protokolünü Nast protokolüne kaydet
    PERFORM add_smfrm_prot.
   ENDIF.
  ENDDO.
* SmartForm spoolid al ve NAST protokolüne kaydet
  DATA ls_spoolid LIKE LINE OF ls_job_info-spoolids.
  LOOP AT ls_job_info-spoolids INTO ls_spoolid.
   IF ls_spoolid NE space.
    PERFORM protocol_update_spool USING '342' ls_spoolid
                      space space space.
   ENDIF.
  ENDLOOP.
  ls_composer_param-tdcopies = nast_anzal.
  IF NOT nast_tdarmod IS INITIAL.
   nast-tdarmod = nast_tdarmod.
   CLEAR nast_tdarmod.
  ENDIF.

 ENDIF.

* SmartForm protokolünü al ve NAST protokolüne kaydet
* PERFORM ADD_SMFRM_PROT.

ENDFORM.          "PROCESSING
        
ABAP Destek
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com